بارگذاری... بارگذاری...

طراحی و اجرای مطب دندانپزشکی کودکان

طراحی و اجرای این پروژه در سال ۱۳۹۵ در مساحت  ۱۲۵ مترمربع در منطقه سعادت آباد تهران انجام گرفت. با توجه به اینکه مراجعه کنندگان به این مطب کودکان هستند، جهت ارتباط بهتر با محیط، استفاده از رنگهای شاد و طراحی فضاهای سرگرم کننده کودکان در اولویت کار قرار گرفت.

لذت بردم؟ به اشتراک گذاری آن